Vyhlásenie o ochrane osobných údajov na

platforme HONOR

 Posledná aktualizácia:25. júna 2022

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na vás osobne a na vaše používanie platformy www.hihonor.com/sk/(ďalej len "platforma" alebo "táto platforma"), ktorá je našou firemnou webovou stránkou. Na našej webovej lokalite sa môžete prihlásiť, aby ste získali najnovšie správy a aktualizácie telefónov Honor atď.

Túto platformu poskytuje spoločnosť Honor Technologies (Czech) s.r.o, riadne založená a existujúca podľa práva Českej republiky, so sídlom na adrese Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, Česká republika, ktorej registračné číslo je 10675809 (ďalej len "HONOR", "my", "nás" alebo "naše").

Ako správca údajov si uvedomujeme dôležitosť vášho súkromia. Venujte prosím čas pozornému prečítaniu tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, aby ste pochopili, ako budeme používať vaše osobné údaje.

Táto platforma je určená pre dospelých. V prípade používania produktov a služieb Honor deťmi sme si však plne vedomí dôležitosti prijatia dodatočných preventívnych opatrení na ochranu súkromia a bezpečnosti. Spoločnosť Honor identifikuje, či sú dotknuté osoby deťmi, na základe plnoletosti definovanej zákonmi miestnych krajín a regiónov.

V tomto Výhlásení sa opisuje:1. Aké údaje o vás zhromažďujeme?2. Ako vaše údaje používame?3. Ako dlho vaše dáta uchovávame?4. Ako vaše údaje zdieľame?5. Aké sú vaše práva a možnosti?6. Ako nás môžete kontaktovať?7. Ako aktualizujeme toto Vyhlásenie?

 1. Aké údaje o vás zhromažďujeme?

V rámci služieb platformy HONOR budeme zhromažďovať a používať vaše osobné údaje len na účely uvedené v tomto vyhlásení. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky údaje, ktoré nám umožňujú identifikovať vás ako používateľa.

Budeme zhromažďovať a spracovávať tieto údaje::

 1. Informácie o účte vrátane ID účtu, ID používateľa, e-mailu, čísla mobilného telefónu, prezývky, používateľského mena a profilového obrázka.

 2. Kontaktné údaje vrátane mena, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, PSČ, krajiny, mesta, podrobnej adresy

 3. Podrobnosti o zariadení vrátane čísla IMEI, sériového čísla.

 4. Informácie o zákazníckom servise vrátane prezývky, kontaktných údajov (meno, telefónne číslo a e-mailová adresa), záznam o vašej požiadavke na podpornej stránke HONOR prostredníctvom e-mailu, živého chatu, webového formulára, horúcej linky alebo priamych správ na sociálnych sieťach.

 5. Informácie o používaní služby vrátane záznamov o prehliadaní, záznamov o kliknutí, IP adresy, kľúčového slova vyhľadávania, aktivít pri kliknutí, adresy URL/cesty zobrazenia, času prístupu na stránku, ID súborov cookie/identifikátora relácie.

 1. Ako vaše údaje používame?

S cieľom poskytovať vám služby platformy HONOR a plniť naše zmluvné záväzky bude spoločnosť Honor spracúvať a používať vaše osobné údaje na súvisiace účely.Ak nie je v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov uvedené inak, nebudete môcť ďalej využívať príslušné služby, ak odmietnete spracovanie svojich osobných údajov na účely týchto služieb.

(1) Prihlásenie: Ak sa rozhodnete prihlásiť pomocou ID účtu (HONOR ID, Google ID), spracujeme informácie obsiahnuté v ID účte, aby sme vám poskytli prístup k službám, ku ktorým ste prihlásení. Ak sa nechcete prihlásiť pomocou ID účtu, môžete naďalej používať platformu na prehliadanie a vyhľadávanie.

Upozorňujeme, že vaše údaje HONOR ID nám poskytuje spoločnosť Honor Technologies Germany GmbH, ktorá je správcom vašich údajov HONOR ID.

(2) Poskytovanie služieb zákazníkom vrátane záručných opráv: Aby sme mohli skontrolovať, či sa na vaše zariadenie vzťahuje obmedzená záruka spoločnosti HONOR, opraviť zariadenie v záruke a komunikovať s vami v súvislosti s opravou, budeme spracovávať údaje o vašom zariadení a informácie o zákazníckom servise. Keď sa budete pýtať na ceny náhradných dielov a informácie o servisnom stredisku, budeme spracovávať údaje o vašom zariadení, informácie o polohe.

(3) Objednanie a sledovanie opráv: Spracujeme informácie o vašom účte, objednávke, kontaktné údaje, podrobnosti o zariadení a informácie zákazníckej služby, aby sme vám umožnili objednať a sledovať vašu opravu online alebo prostredníctvom našej zákazníckej služby a aby bolo možné vyzdvihnúť a doručiť zariadenia z adresy vášho bydliska alebo vybraného miesta vyzdvihnutia.

Okrem toho budeme vaše osobné údaje používať na tieto účely na základe našich oprávnených záujmov

(1) Otázky zákazníkov: Budeme spracovávať informácie o vašom účte a informácie o zákazníckom servise, aby sme vám pomohli s vašimi otázkami, riešením problémov, často kladenými otázkami a všetkými ostatnými zákazníckymi otázkami.

Proti spracovaniu vašich osobných údajov na tieto účely môžete kedykoľvek namietať. Ďalšie podrobnosti o tom, ako postupovať, nájdete v časti 5: Aké sú vaše práva a možnosti.

Okrem toho budeme s vaším súhlasom používať vaše osobné údaje na tieto účely:

(1) Marketing: Môžeme použiť váš e-mail a/alebo telefónne číslo a údaje o súboroch cookie na marketingové účely vrátane pozvania na vyplnenie prieskumov spokojnosti zákazníkov a dotazníkov spätnej väzby. Podrobnejšie informácie o používaní súborov cookie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.

Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti 5: Aké sú vaše práva a možnosti.

Okrem toho budeme spracúvať vaše osobné údaje, ak to bude potrebné na splnenie zákonných povinností vrátane daňových a účtovných požiadaviek a na určenie alebo obhajobu našich zákonných práv a/alebo na prevenciu, odhaľovanie a stíhanie potenciálnych pokusov o podvod alebo kybernetických útokov.

 1. Ako dlho vaše dáta uchovávame?

Vaše osobné údaje sú uložené v EÚ/EHP. Spoločnosť Honor dodržiava všetky platné právne požiadavky na ochranu vašich osobných údajov prenášaných mimo EHP a Spojeného kráľovstva. Na zdieľanie údajov v rámci našej podnikovej skupiny sme uzavreli štandardné zmluvné doložky, aby sme zabezpečili, že sa na vaše osobné údaje vzťahuje rovnocenná úroveň ochrany údajov aj v prípadoch, keď sa na ne priamo nevzťahujú právne predpisy o ochrane údajov EHP a Spojeného kráľovstva.

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné na účely definované v tomto Vyhlásení.

Konkrétny čas uchovávania vašich osobných údajov v súvislosti s platformou je uvedený nižšie:

 1. Informácie o účte: Informácie o vašom účte uchovávame, kým nezrušíte registráciu svojho účtu, kým nie je služba pozastavená, alebo kým nie je váš účet zrušený z iných dôvodov.

 2. Informácie o službách zákazníkom: Informácie o vašom zákazníckom servise uchovávame až 24 mesiacov od dátumu vašej otázky, aby sme vám mohli pomôcť s vašimi prebiehajúcimi a nedávnymi otázkami. Záznamy z chatu, obsah e-mailu a záznam zo zákazníckej linky sa uchovávajú až 24 mesiacov od dátumu vášho posledného kontaktu s nami.

 3. Informácie o používaní služieb: vaše informácie o používaní služieb uchovávame 2 roky.

 4. Kontaktné informácie, podrobnosti o zariadení pre servis: Údaje o vašom zariadení uchovávame až 24 mesiacov od dátumu vášho posledného kontaktu s nami (vrátane poslednej komunikácie s nami v rámci popredajného servisu) za predpokladu, že v priebehu uvedených dvoch rokov medzi vami a nami nedošlo k žiadnemu servisu.

Po uplynutí doby uchovávania vaše osobné údaje vymažeme alebo anonymizujeme, pokiaľ zákony a predpisy nevyžadujú inak.

 1. Ako vaše údaje zdieľame?

Vaše údaje môžeme zdieľať za nasledujúcich okolností:

 1. Zdieľanie v rámci spoločností skupiny:

(1) Ak chcete skontrolovať, či je vaše zariadenie v záruke, poskytneme vaše číslo IMEI/SN a doklad o kúpe našej čínskej výrobnej spoločnosti Honor Device Co., Ltd., ktorá zaznamená dátum aktivácie vášho zariadenia. So spoločnosťou Honor Device Co., Ltd. budeme zdieľať aj informácie, ktoré neumožňujú identifikáciu osoby, napríklad model zariadenia a poškodené diely, na účely predpovedania náhradných dielov a zúčtovania s dodávateľom opravy.

(1) Bežnú údržbu a prevádzku našich IT systémov zabezpečuje spoločnosť Honor Technologies Romania Co., Ltd.

 1. Zdieľanie s poskytovateľmi služieb, ktorí v príslušných scenároch vystupujú ako správcovia údajov::

Číslo

Služba

Údaje

Poskytovatelia   služieb

Účel

1

Oprava a zaslanie poštou

krajina, mesto, meno, podrobná   adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa,,

DPD (https://www.dpd.com/cz/cs/ochrana-osobnich-udaju/)

Dodanie alebo vyzdvihnutie zariadení

 1. Naši dodávatelia tretích strán, ktorí nám poskytujú služby elektronickej pošty, SMS a zákaznícke služby atď., môžu potrebovať spracovať vaše údaje. Tieto tretie strany pracujú na základe zmluvy a konajú v našom mene. V príslušných scenároch vystupujú ako spracovateľ údajov.

 1. Aké sú vaše práva a možnosti?

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi máte tieto práva a možnosti:

Vaše právo

Opis

Ako môžete uplatniť svoje práva?

Právo na prístup

Môžete požiadať o potvrdenie,   či sa spracúvajú vaše osobné údaje, a prípadne môžete získať kópiu osobných   údajov, ktoré o vás spracúvame.

(1) Prihláste sa do svojho   konta kliknutím na ikonu Prihlásenie na webovej stránke a kliknutím na   tlačidlo Prihlásenie.

(2) Svoje práva dotknutej osoby   môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete, ako je uvedené v časti 6.

Právo na prenosnosť údajov

Niektoré údaje, ktoré ste nám   poskytli, môžete získať v strojovo čitateľnom formáte.

(1) Svoje práva dotknutej osoby   môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete, ako je uvedené v časti 6.

Právo na vymazanie
  ("právo byť vymazaný")

Za určitých podmienok môžete   svoje údaje vymazať.

(1) Svoje práva dotknutej osoby   môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete, ako je uvedené v časti 6.

Právo na opravu

Môžete si nechať opraviť   nepresné údaje a doplniť neúplné údaje.

(1) Svoje práva dotknutej osoby   môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete, ako je uvedené v časti 6.

Odvolanie súhlasu

Súhlasy so spracovaním osobných   údajov môžete na základe svojich súhlasov odvolať.

(1) Svoje práva dotknutej osoby   môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete, ako je uvedené v časti 6.

Právo namietať

Môžete namietať proti spracovaniu   vašich údajov na určité účely, napríklad na priamy marketing.

Svoje práva dotknutej osoby   môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete, ako je uvedené v časti 6.

Právo na obmedzenie spracúvania

Spracovanie vašich osobných   údajov môžete za určitých podmienok obmedziť.

V časti 6 máte právo požiadať o   obmedzenie spracovania vašich údajov v nasledujúcich prípadoch:-Správnosť   vašich údajov spochybňujete a my potrebujeme lehotu na overenie správnosti   vašich údajov.

-Vaše údaje sa spracúvajú nezákonne,   ale nechcete ich vymazať.

-Máte právny nárok, ktorý   potrebujete preukázať, uplatniť alebo obhájiť, a požiadali ste nás o   uchovávanie vašich údajov, keď by sme ich inak neuchovávali.

-Vaša žiadosť o námietku čaká   na naše overenie.

 1. Ako nás môžete kontaktovať?

Ak potrebujete uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov, podať sťažnosť týkajúcu sa ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na stránke Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, odpovieme vám čo najskôr.

Tiež môžete kontaktovať náš Európsky úrad pre ochranu údajov:

Adresa:

Honor DPO Office

Honor Technologies Germany GmbH

Toulouser Allee 27

40211 Düsseldorf

Nemecko

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje nespracúvame v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov alebo platnými zákonmi o ochrane údajov, môžete podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov vo vašej krajine/regióne.

 1. Ako aktualizujeme toto Vyhlásenie?

Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali najnovšiu verziu tohto vyhlásenia na webovej lokalite a/alebo v nastaveniach aplikácie, pretože ho môžeme z času na čas aktualizovať. V prípade podstatných zmien tohto Vyhlásenia vás budeme informovať prostredníctvom dialógových okien s upozorneniami, push správ, e-mailov a podobne, v závislosti od povahy zmeny.

Poznámka: Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje len na túto platformu. Naše záväzky týkajúce sa ochrany osobných údajov v súvislosti s inými produktmi a službami nájdete v príslušnom vyhlásení o ochrane osobných údajov týchto produktov a služieb. Ak sa chcete dozvedieť viac o záväzkoch spoločnosti Honor týkajúcich sa ochrany osobných údajov vo všeobecnosti, prečítajte si naše globálne zásady ochrany osobných údajov

 


Historical Version
20220625
取消